Svi gradovi
Da li želiš da vidiš ponude za:

Svi gradovi

Svi gradovi

Beograd Novi Sad Drugi grad
Da li želiš da vidiš ponude za
Pozovite nas
Pon-Pet: 09:00 - 17:00
Svi na mapi
Kategorije  
0
0

Uslovi Korišćenja

Uslovi korišćenja


1. Uvodne odredbe

Korišćenje vebsajta Grupovina.rs i Popusti.rs (“Vebsajt”) predstavlja prihvatanje ovih Uslova korišćenja od strane korisnika Vebsajta (“Korisnik”).

Svaki Korisnik Vebsajta samim korišćenjem Vebsajta je prihvatio Uslove korišćenja objavljene od strane vlasnika Vebsajta, privrednog društva Grupovina d.o.o. Beograd, Nebojšina 32A, matični broj: 20659742 (’’Grupovina’’).

Grupovina zadržava pravo da uskrati pravo korišćenja svakom Korisniku bez navođenja razloga kao i da vrši izmene Uslova korišćenja bez prethodnog obaveštavanja Korisnika.


2. Prava i obaveze

Grupovina posreduje pri prodaji robe/usluga na teritoriji Republike Srbije i to isključivo punoletnim Korisnicima sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije po ovlašćenju privrednih subjekata koji svoju robu/usluge reklamiraju putem vebsajta privrednog društva Grupovina d.o.o. (‘’Partneri’’). Posredovanje pri prodaji i reklamiranje se vrši u promotivnom obliku zasnovanom na odobravanju popusta na redovnu cenu robe/usluga Partnera.

Objavljivanje informacija o robi/uslugama na Vebsajtu ne predstavlja ponudu Grupovine za zaključenje ugovora o kupovini već samo poziv Korisniku da učini ponudu Partneru pod objavljenim uslovima klikom na dugme ‘’Stavi u korpu ili brza rezervacija’’. Ukoliko Grupovina prihvati ovakvu ponudu Korisnika nastaje ugovorni odnos sa Partnerom i Korisnik preuzima ugovornu obavezu da plati izabranu robu/usluge. Prodaja može biti ograničena na maksimalni broj Korisnika zainteresovanih za određenu robu/usluge.

Korisnik robu/usluge plaća putem poštanskie usluge PostFin, uplatnice ili na drugi elektronski način i oslobađa Grupovinu od odgovornosti za štetu prouzrokovanu Korisniku u vezi sa ovakvim načinima plaćanja za koju Grupovina nije odgovorna.

Za svaku pojedinačnu kupljenu robu/uslugu Grupovina po ovlašćenju Partnera izdaje potvrdu u obliku kupona na ime Korisnika koji ga identifikuje pred Partnerom (”Kupon”) i daje mu pravo da potražuje kupljenu robu/usluge tokom roka važenja promotivne ponude. Ukoliko Korisnik ne iskoristi kupljenu robu/usluge u roku koji je istaknut na samoj ponudi, Grupovina nije dužna da Korisniku vrati novac, osim u slučaju ostvarivanja prava na jednostrani raskid.

Grupovina izdaje kupone isključivo elektronskim putem, slanjem na email adresu korisnika.

Zabranjena je trgovina, kopiranje ili falsifikovanje Kupona. Kupon važi samo do datuma označenog na Kuponu i na ime naznačeno na Kuponu/Kartici uz važeći lični dokument.

Grupovina zadržava pravo da na određenim ponudama onemogući korišćenje istog određenom broju korisnika.

Korisnik je saglasan da od Grupovine prima komercijalne poruke u vezi robe/usluga koja se reklamira putem Vebsajta uz pravo da u svakom trenutku povuče saglasnost tako što će obavestiti Grupovinu pismenim putem.

Grupovina zadržava pravo da ponudi specijalnu ponudu po posebnim uslovima u okviru redovne ponude.


3. Prodajni podsticaji

Grupovina u svom poslovanju može da koristi prodajne podsticaje. Prodajni podsticaj je ponuda robe ili usluge pod povoljnijim uslovima u odnosu na redovnu ponudu i to naročito sa sniženom cenom, posebnim uslovima prodaje, isporuke, sa obećanjem nagrade, sa pratećim poklonima, u programima lojalnosti, odnosno drugim pogodnostima,

Ponuda prodajnog podsticaja naročito sadrži a) vrstu podsticaja, b) precizno i jasno određenje robe odnosno usluge na koju se odnosi, c) period važenja podsticaja, sa naznakom datuma početka i datuma isteka, d) sve eventualne posebne uslove vezane za ostvarivanje prava na podsticaj.

Osnovni oblici prodajnih podsticaja jesu program lojalnosti i oblik sakupljanja bodova, koji su objedinjeni kroz podsticaj nazvan “Dukat”.

U cilju korišćenja prodajnih podsticaja svaki Korisnik otvara sopstveni, personalizovani nalog na Vebsajtu.

3.1. Dukat prodajni podsticaj

Osnovna vrsta prodajnog podsticaja koji Grupovina koristi jeste “Dukat” koji predstavlja oblik programa lojalnosti i oblik sakupljanja bodova koji Korisniku u svojstvu kupca robe ili usluga pruža dodatni popust na osnovnu cenu, a koji je jasno iskazan na Vebsajtu. Dukati se koriste u svrhu dobijanja dodatnog popusta pri kupovini (umanjenje cene za određeni iznos vrednosti Dukata).

Dukat prodajni podsticaj se odnosi na celokupnu ponudu koja se nalazi na Vebsajtu.

Dukat se stiče kupovinom robe ili usluga na Vebsajtu i to u srazmeri da na svaku kupovinu do 3.000 dinara Korisnik dobija 1.000 Dukata koji predstavljaju protvivrednost od 1.000 dinara. Za kupovine preko 3.000 dinara svaki Korisnik dobija 2.000 Dukata. Dakle, jedan Dukat ima protivvrednost od jednog (1) dinara u sistemu sakupljanja bodova u okviru programa lojalnosti.

Svakom ostvarenom kupovinom Korisnik dobija unapred definisani broj Dukata, koji se automatski dodeljuju i elektronski registruju na elektronskom nalogu Korisnika koji je aktiviran na Vebsajtu. Korisnik prilikom svake sledeće kupovine roba ili usluga može da stečene Dukate koristi kako bi ostvario pravo na prodajni popust. Mogućnost upotrebe Dukata jeste pravo a ne obaveza za Korisnika.

Vreme raspolaganja stečenih Dukata je vremenski ograničeno i traje 180 dana od dana njihovog sticanja. Nakon proteka navedenog roka, Dukati koji nisu iskorišćeni automatski se brišu sa naloga Korisnika na Vebsajtu.

Ovlašćena lica Grupovine imaju pristup elektronskom nalogu svakog Korisnika na kojem su evidentirani Dukati. Grupovina zadržava pravo da menja obim i vrstu prodajnih podsticaja, u kojem slučaju preuzima obavezu da svaku promenu blagovremeno najavi svim Korisnicima i to elektronskim putem, posredstvom Vebsajta.

Kupovinom, na osnovu koje Korisnik stiče pravo na Dukate, smatra se svaka plaćena rezervacija. U slučaju otkazivanja kupona, bonusi i benefiti se oduzimaju.

3.2. Status i kategorije Korisnika

Svaki Korisnik u zavisnosti od učestalosti kupovina i vrednosti istih u proteklih 180 dana ostvaruje određeni status. Statusi Korisnika mogu biti:

-    Bronzani;

-    Srebrni;

-    VIP Zlatni;

-    VIP Platinum; i

-    VIP Diamond.

Uslovi za sticanje statusa ogledaju se kroz vrednosti kupovine u proteklih 180 dana i to:

-    Bronzani status za kupovine od 0 do 2.999,00 dinara;

-    Srebrni status za kupovine od 3.000,00 do 9.999,00 dinara;

-    VIP Zlatni satus za kupovine od 10.00,00 do 19.999,00 dinara;

-    VIP Platinum status za kupovine od 20.000,00 do 29.999,00 dinara;

-    VIP Diamond status za kupovine preko 30.000 dinara.

Svaki Korisnik može da dobije ili izgubi status u zavisnosti od njegovih kupovina za proteklih 180 dana. Ukoliko je suma kupovina dovoljna za dostizanje određenog statusa, Grupovina sistem će Korisniku automatski dodeliti status.

U zavisnosti od dodeljenog statusa Ukupna vrednost Dukata se može koristiti kako sledi:

-    Bronzani 10% od cene naredne kupovine;

-    Srebrni 15% od cene naredne kupovine;

-    VIP Zlatni, VIP Platinum i VIP Diamond 100% od ukupne vrednosti Dukata koji imaju na računu.  

Dakle, Korisnici u statusima Bronzani i Srebrni ne mogu koristiti Dukate da plate celokupan iznos kupovine, dok korisnici sa statusom VIP Zlatni, VIP Platinum i VIP Diamond mogu iskoristi stečene Dukate za plaćanje celokupnog iznosa kupovine.


3.3. Dodatni popusti

Dodatni popusti predstavljaju dodatno procentualno sniženje u odnosu na postojeću cenu na Vebsajtu i na iste pravo ostvaruju Korisnici sa određenim statusom i to:

-    VIP Zlatni 3%;

-    VIP Platinum 5%;

-    VIP Diamond 6%.

Dodatni popusti ne mogu da se sabiraju sa drugim oblicima popusta na Vebsajtu. Dakle, ukoliko postoji akcija sa 10% dodatnog popusta, Korisnik sa VIP Diamond statusom će imati pravo na popust od 4% dodatno, budući da je pravo na 6% postojećih već ostvario.

Dukati se tretiraju kao dobijanje dodatnog popusta pri kupovini (umanjenje vrednosti za određeni iznos pri kupovini).


3.4. Cash Back model Dukata

Pored Dukata na koje Korisnici stiču pravo kupovinom u određenim iznosima, Cash Back oblik programa lojalnosti podrazumeva povraćaj unapred određenog, vidljivog i navedenog procenta odnosno određenog iznosa od vrednosti kupovine, pri čemu se taj iznos takođe izražava kroz određeni broj Dukata i dodeljuje preostalom iznosu generisanih Dukata.

Program lojalnosti sticanja dodatnih Dukata

Program lojalnosti zasniva se na saradnji između Grupovine i markentiškog partnera Grupovine, https://freeton.org/ (“Partner”), koji promoviše i podržava elektronska i beskontaktna plaćanja posredstvom interneta u uslovima COVID 19 Pandemije.

Svaki Korisnik kupovinom u okviru Grupovina sistema automatski ostvaruje pravo na sticanje Dukata u okviru ovog programa lojalnosti zasnovanom na partnerstvu Grupovine i Partnera.

Prilikom svake kupovine, pored Dukata na koje Korisnik ostvaruje pravo kupovinom u skladu sa tačkom 3.1 ovih Uslova korišćenja, Korisnik stiče pravo na dodatne Dukate čija vrednost pojedinačno ne može biti manja od 1 dinar, ali se može menjati u korist Korisnika, a sve u skladu sa aktuelnim pravilima programa lojalnosti.

Ukupan broj Dukata stečen na osnovu tačke 3.1. ovih Uslova korišćenja kao i ove tačke, izražava se transparentno, vidljivo i jedinstveno. Svi sakupljeni Dukati imaju istu upotrebnu vrednost prilikom narednih kupovina, a sve u skladu sa načinom i pravilima korišćenja.

Svi sakupljeni Dukati u svakom momentu vidljivi su na nalogu Korisnika na Vebsajtu i Korisnik može da bira obim i način njihove upotrebe u skladu sa ovim Uslovima korišćenja. Takođe, broj Dukata koji mogu da se dobiju prilikom svake kupovine, kao i ukupan broj sakupljenih Dukata i njihova vrednost, uvek su transparentno iskazani na Vebsajtu.

Sakupljene Dukate može da koristi samo registrovani Korisnik koji ih je i sakupio i isti nisu prenosivi u okviru Grupovina sistema.

Grupovina ne može da utiče na način i obim korišćenja Dukata od strane Korisnika, niti na Vebsajtu omogućava drugačiji oblik upotrebe Dukata od onog koji je definisan ovim Uslovima korišćenja.


4. Jednostrani raskid

Kupac ima pravo da u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora o kupovini proizvoda bez navođenja razloga jednostrano raskine ugovor. Jednostranim raskidom kupac se oslobađa svih ugovornih obaveza, osim neposrednih troškova povraćaja robe. Kupac gubi pravo na jednostrani raskid ako uz izričitu saglasnost Korisnika, Partner započne pružanje usluge pre isteka vremena u kome je dozvoljen jednostrani raskid ugovora.


5. Reklamacije

Sve reklamacije se rešavaju i razmenjuju elektronski, putem mail-a info@popusti.rs.

Rok za rešavanje reklamacija je 14 dana od datuma primitka zahteva.


6. Ograničenje odgovornosti

Grupovina nije odgovorna za kvalitet robe/usluga ili način na koji se roba/usluge nude Korisniku, jer nije vlasnik, niti u svom vlasništvu ima proizvode / usluge koje kao posrednik promotivno nudi putem Vebsajta.

Za sve eventualne nedostatke u vezi sa isporukom ili nepravilnosti proizvoda/usluga koje Partner pruža odgovoran je isključivo Partner. Grupovina ni na koji način ne može da bude odgovorana za bilo kakve nedostatke proizvoda ili usluga koje kao posrednik promotivno prodaje. Na svakoj ponudi jasno je naznačen ponuđač / partner koji nudi određeni proizvod / uslugu.

Takođe, Grupovina nije odgovorna za pravilno funkcionisanje ili tačnost sadržaja Vebsajta. Korisnik oslobađa Grupovinu od odgovornosti za svaku štetu nastalu korišćenjem Vebsajta.


7. Intelektualna svojina

Grupovina je vlasnik moralnih i imovinskih autorskih i srodnih prava na Vebsajtu i pripadajućoj bazi podataka. Svako neovlašćeno korišćenje Vebsajta uključujući kopiranje sadržaja, dizajna ili bilo kog drugog elementa biće sankcionisano krivičnim i prekršajnim prijavama po hitnom postupku.

Žig ‘’Popusti’’ je intelektualna svojina Grupovine i svako neovlašćeno korišćenje je strogo zabranjeno.

8. Zaštita podataka

Grupovina obrađuje podatke o Korisnicima sakupljene tokom procesa registracije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Podaci o Korisnicima se koriste isključivo u svrhu posredovanja pri kupovini robe/usluga koje se reklamiraju putem Vebsajta što uključuje slanje komercijalnih poruka Korisnicima, obradu uplatnih naloga i dostavljanje neophodnih podataka Ponuđačima. Korišćenje Vebsajta i registracija predstavlja davanje pristanka za obradu podataka o Korisniku. Korisnik ima pravo da bude obavešten o svim elementima obrade podataka tako što će Grupovini podneti zahtev za obaveštenje u pismenom obliku.

Ukoliko tokom korišćenja naših websajtova koristite usluge drugih kompanija, Grupovina nije odgovorna za zaštitu podataka i njihove privatnosti, jer nema mogućnost upravljana datim uslugama i tim stranicama. Mi možemo da obrađujemo podatke koje prikupljamo kada Vi koristite usluge koje je obezbedila druga organizacija pod svojim pravilima o privatnosti. Podaci koje ta druga organizacija prikuplja spadaju pod jurisdikciju njihovih pravila o privatnosti.

Prilikom plaćanja platnom karticom, podaci o rezervaciji se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije našim parterima (kao naprimer Banca Intesa). Pri tom mi ne prosleđujemo nikakve lične podatke osim broja rezervacije i cene. Unošenje podataka o platnoj kartici i ostalih podataka, neophodnih za uspesno plaćanje platnom karticom se vrši na strani naših partnera i Grupovina d.o.o nema nikakvih saznanja o datim podatcima. Mi dobijamo podtvrdu od Partnera da je uplata uspešno izvršena.

8a. Izjava o privatnosti

U ime preduzeća Grupovina d.o.o. obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših Korisnika. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o Korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje Korisnika, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo Korisnicima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje kao i za korišćenje "kolačića" (Cookies).

Grupovina d.o.o. prikuplja različite vrste podataka o svojim Korisnicima to iz 6 glavnih razloga:

•    Radi posredovanja pri prodaju roba i usluga;

•    Radi sprovođenja određenih marketinških aktivnosti;

•    Radi pomoći pri monitoringu i poboljšanju usluga koje nudimo;

•    Radi rada korisničkog servisa i mogućnosti odgovora na vaša pitanja ili zahteve dobijene putem korisničkog servisa;

•    Radi komunikacije sa vama o vašem nalogu;

•    Ako imamo dozvolu korisnika, ili tamo gde je to dozvoljeno zakonom, da bismo prodavali usluge.


Naši principi:

Pravilnom upotrebom bezbednosnih tehnologija nastojimo da što bolje čuvamo vašu privatnost. To znači da:

•    Obavezno imamo adekvatne mere bezbednosti radi zaštite vaših podataka

•    Kada tražimo od drugih organizacija da nam pruže određenu uslugu, obavezno proveravamo da i oni preduzimaju adekvatne mere bezbednosti;

•    Poštovaćemo vašu privatnost. Prikupljamo lične podatke, ako ste saglasni sa tim da primate oglase (bilo putem elektronske pošte ili postova) samo od nas. Pobrinućemo se da bude jasno naznačeno kada možete da donosite ove odluke i možete da promenite vašu odluku ako više ne budete hteli da ih primate  

•    Prikupljaćemo i koristiti pojedinačne podatke o korisnicima samo ako imamo vaše odobrenje.

•    Bićemo otvoreni u našoj saradnji sa vama u vezi sa tim koje podatke o vama prikupljamo i kako nameravamo da ih koristimo.

•    Upotrebljavaćemo lične podatke samo u one svrhe za koje su prvobitno prikupljeni, i osiguraćemo da budu bezbedno obrisani.

•    Našim sajtovima je moguć pristup putem interneta. To znači da ljudi širom sveta koji pristupaju našim internet stranicama mogu da vide vaš post na njima, kao što su, na primer, komentari o nekoj ponudi.


Prijavljivanje na naš newsletter

Na internet stranicama preduzeća Grupovina d.o.o. nudimo elektronske newsletter-e. U ovoj formi korisnici mogu dobrovoljno da se prijave ili odjave u svakom trenutku. Elektronska adresa korisnika će biti upotrebljena samo u tu svrhu, koja se tiče poslovanja preduzeća Grupovina d.o.o. Ni elektronska adresa korisnika niti njegov identitet neće biti prodati, iznajmljeni, pozajmljeni ili otkriveni pojedincima niti organizacijama van preduzeća Grupovina d.o.o., a ni provajderima koje koristimo za slanje ovih newsletter-a. Korisnici mogu da se odjave sa liste za slanje elektronskog newsletter-a u svakom trenutku prateći uputstva koja se nalaze na dnu svakog izdanja.

Nakon što se registrujete, vaše podatke koristimo za obavljanje delatnosti posredovanja u kupovini roba i usluga i ako to dozvolite, možemo da vam šaljemo elektronsku poštu za koju mislimo da će vam biti interesantna. Newsletter-i takođe mogu da budu personalizovani na osnovu onoga što čitate na internet stranici. U svakom trenutku možete da otkažete dobijanje tih elektronskih poruka, kao i da se odjavite sa liste za newsletter.

Preduzeće Grupovina d.o.o.veruje da treba da imate mogućnost izbora kada je u pitanju obaveštavanje o tekućim ponudama i ostalim informacijama preduzeća Grupovina d.o.o. Ako trenutno niste obuhvaćeni aktivnostima preduzeća Grupovina d.o.o. i ne želite da primate bilo koji tip obaveštenja, uvek imate mogućnost da se odjavite i odustanete.

U svakom trenutku možete da ažurirate svoje lične podatke, i promenite marketing preferencije kroz profile koje imate na našim websajtovima.

Sa kim delimo podatke?

Nećemo deliti vaše lične podatke sa drugima u marketinške svrhe. Podaci se koriste samo u okviru preduzeća Grupovina d.o.o. Svi podaci o kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni preduzeća Grupovina d.o.o. (i Partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Možemo da pristupimo i objavimo lične podatke kako bismo ispunili relevantne zakone ili zahteve od države, radi adekvatnog upravljanja našim sistemom, ali i radi sopstvene zaštite i zaštite naših korisnika.

Svaka druga organizacija koja pristupi vašim podacima u toku pružanja usluge u naše ime biće vođena strogim ugovornim ograničenjima kako bismo osigurali da štite vaše podatke, ali i da se pridržavaju pravila i zakona o zaštiti podataka. Mi takođe možemo nezavisno da pratimo te pružaoce usluga kako bismo osigurali da ispunjavaju naše standarde.

Imajte u vidu da prilikom posete našim internet stranicama/aplikacijama, posetioci mogu da prate linkove koji vode ka drugim internet stranicama koji su van našeg uticaja. Preduzeće Grupovina d.o.o. nije odgovorno za sadržaj i pravila o privatnosti na tim drugim internet stranicama.


8b. Kolačići ili Cookies.      

Mi poštujemo Vašu zabrinutost u vezi privatnosti i cenimo odnos koji imamo sa Vama.

Kao i mnoge kompanije, mi koristimo tehnologiju na našem veb sajtu da prikupljamo informacije koje nam pomažu da poboljšamo Vaše iskustvo i naše proizvode i usluge. Cookies (u daljem tekstu: kolačići) koje koristimo, omogućavaju našem veb sajtu da radi i pomaže nam da razumemo koje informacije i oglašavanja su najkorisnije za naše Korisnike.

Šta su kolačići?

Kolačići, oznake piksela i slične tehnologije (kolektivno „kolačići“) su datoteke sa malim količinama informacija koje se preuzmu na bilo koji uređaj sa omogućenim internet pristupom – kao što je vaš računar, pametni telefon ili tablet – kada posetite veb sajt.

Kolačići se zatim šalju nazad na veb sajt sa koga su potekli u svakoj narednoj poseti ili na drugi veb sajt koji prepoznaje taj kolačić. Kolačići obavljaju mnogo različitih korisnih poslova, kao što su pamćenje vaših podešavanja, generalno poboljšavajući Vaše „on line“ iskustvo i pomažući nam da vam ponudimo najbolje proizvode i usluge.

Koristimo kolačiće kako bi naše veb sajtove učinili lakšim za korišćenje, pružili personalizovano iskustvo na našim veb sajtovima i bolje prilagodili naše proizvode, usluge i veb sajtove prema vašim interesima i potrebama. Kolačići se koriste da ubrzaju vaše buduće aktivnosti i vaše iskustvo na našim veb sajtovima.

Kolačići koje prihvatite tj. sa kojima ste saglasni, takođe se koriste za prikupljanje podataka koje smo zatim profilisali u posećenost kako bismo mogli da pružimo ciljano oglašavanje prilagođeno vašim interesima i ograničili koliko puta kada vidite oglas.

Takođe unosimo kolačiće u e-poštu i newslettere kako bi poboljšali naš sadržaj i reklamiranje.

Na kraju, koristimo kolačiće za sakupljanje anonimnih, zbirnih statistika koje nam omogućavaju da razumemo kako ljudi koriste naše veb sajtove i da nam pomognu da poboljšamo njihovu strukturu i sadržaj, a takođe nam pomažu da izmerimo efikasnost reklamnih kampanja na našim i spoljnim veb sajtovima.

Kako mogu kontrolisati ili brisati kolačiće?

Većina internet browser-a je prvobitno podešena da automatski prihvataju kolačiće. Ako ne želite da naši veb sajtovi čuvaju kolačiće na vašem uređaju, možete promeniti podešavanja browser-a tako da dobijete upozorenje pre nego što se snime određeni kolačići. Takođe možete podesiti tako da vaš browser odbija većinu naših kolačića ili samo određene third-party kolačiće. Takođe možete povući svoju saglasnost na kolačiće brišući kolačiće koji su već sačuvani.

Ako onemogućite kolačiće koje koristimo, ovo može uticati na vaše iskustvo dok ste na našem veb sajtu, na primer, možda nećete moći da posetite određena područja veb sajta ili možda ne primate personalizovane informacije kada posetite veb sajt.

Ako koristite različite uređaje da biste pogledali i pristupili našem veb sajtu (npr. vaš računar, pametni telefon, tablet), morate osigurati da svaki pregledač na svakom uređaju bude prilagođen vašim preferencijama kolačića.

Korišćenjem ove internet stranice dajete vašu saglasnost za upotrebu „kolačića“, kao što je prethodno navedeno.

Google Analytics/Google Tag Manager

Na našim internet stranicama koristimo Google Analytics/GTM radi anonimnog izveštavanja o upotrebi stranice, kao i za oglašavanje na njoj.

Google Analytics je analitička usluga koji pruža kompanija Google Inc. (“Google”). Google koristi Podatke koji se prikupljaju kako bi pratili i ispitivali upotrebu stranice/aplikacije, pripremili izveštaje o aktivnostima na stranici i delili te izveštaje sa drugim Google uslugama.

Google može da iskoristi podatke koje je prikupio radi davanja konteksta i personalizovanja reklama sopstvene advertajzing mreže.

Prikupljeni Lični podaci: „Kolačići“ i Podaci o upotrebi.

Mesto obrade: SAD – Pravila o privatnosti – Odustajanje

Google Tag Manager je analitička usluga koju pruža Google Inc.

Remarketing i bihevioralno targetiranje koje mi koristimo su:

- Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)

Facebook Remarketing je usluga za remarketing i bihevioralno targetiranje koju pruža kompanija Facebook, Inc. koja povezuje aktivnost ove Aplikacije sa Facebook advertajzing mrežom.

 Prikupljeni Lični podaci: „Kolačići“ i Podaci o upotrebi.

 Mesto obrade: SAD – Pravila o privatnosti – Odustajanje

- Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.)

Facebook Custom Audience je usluga za remarketing i bihevioralno targetiranje koju pruža kompanija Facebook, Inc. koja povezuje aktivnosti ove Aplikacije sa Facebook advertajzing mrežom.

 Prikupljeni Lični podaci: „Kolačići“ i Podaci o upotrebi.

 Mesto obrade: SAD – Pravila o privatnosti – Odustajanje

- Remarketing through Google Analytics for Display Advertising (Google Inc.)

Google Analytics za Display Advertising je usluga za remarketing i bihevioralno targetiranje koju pruža kompanija Google Inc. koja povezuje praćenje koje vrši Google Analytics i njeni „Kolačići“ sa Adwords advertajzing mrežom i „Doubleclick Kolačići“.

 Prikupljeni Lični podaci: „Kolačići“ i Podaci o upotrebi.

 Mesto obrade:SAD – Pravila o privatnosti


9. Pravne informacije i kako možete da stupite u kontakt sa nama

Po Opštim pravilima zaštite podataka (General Data Protection Regulation (EU 2016/697)) u obavezi smo da preciziramo „Službenika za zaštitu podataka o ličnosti“ u preduzeću Grupovina doo Beograd, kao i usluge koje pružamo na našim internet stranicama. Ako želite da dobijete pristup ličnim podacima koje imamo o vama ili njihovu kopiju, ili da zahtevate izmenu, ili ako imate bilo kakva druga pitanja o tome kako koristimo vaše podatke, ili ako želite da uložite žalbu, molimo vas da kontaktirate Vesnu našeg Službenika za zaštitu podataka o ličnosti putem email adrese vesna@grupovina.rs.

Sve žalbe će rešavati Službenik za zaštitu podataka o ličnosti, i to u roku od najviše 30 dana.

Promene pravila o privatnosti

Ako odlučimo da promenimo naša pravila o privatnosti ili uslove korišćenja, oglasićemo promene ovde.


10. Završne odredbe

Delimična ili potpuna neprimenjivost ili nezakonitost određene odredbe ovih Uslova korišćenja neće uticati na punovažnost ostalih odredbi koje ostaju na snazi u celini. Neprimenjiva ili nezakonita odredba će biti zamenjena drugom odgovarajućom odredbom koja ima isti ili približan efekat.

Za rešavanje eventualnih sporova koji mogu nastati u vezi sa Uslovima korišćenja nadležan je sud u Beogradu uz primenu prava Republike Srbije.

Za rešavanje eventualnih sporova koji mogu nastati u vezi sa Uslovima korišćenja nadležan je Privredni sud u Beogradu uz primenu prava Republike Srbije.